Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Geldt niet voor Bewindvoering

 

1 Begripsbepaling

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan Louise Bewind gevestigd te Harlingen, Kamer van Koophandelnummer 71266119.

1.2 Onder cliënt wordt verstaan ieder persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan aanmeldingsovereenkomst Louise Bewind.

 

2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 De overeenkomst met Louise Bewind is van kracht als het aanmeldingsformulier getekend bij opdrachtnemer in bezit is.

 

4 Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting

4.1 De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen de gegevens van cliënt opgenomen worden in persoonsregistratie van opdrachtnemer.

4.2 Op deze persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

4.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of andere bron voor elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

4.4 De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

4.5 In het gegevensbestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor (financiële) handelingen van de door de cliënt met de opdrachtnemer aangegane overeenkomsten.

4.6 Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen aan de cliënt en/of derden te retourneren.

 

5 Werkzaamheden die door opdrdrachtnemer voor cliënt worden gedaan

5.1 Deze bestaan onder andere uit:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.
 • Opstellen van een huishoudelijk budget.
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen.
 • Wijzigen van gegevens bij instanties/instellingen.
 • Openen van bankrekening(en).
 • Aanvraag toeslagen.
 • Aanvraag kwijtscheldingen.
 • Doorbetalen van vaste lasten.
 • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.
 • Het uitvoeren van administratieve taken die hiermee in verband staan.
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangiften.
 • Kennisgevingen onderbewindstelling of budgetbeheer versturen naar van toepassing zijnde instanties/instellingen.
 • Postverwerking en tevens post versturen naar cliënt.

5.2 Er worden door opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldhulpverlening  of schuldsanering. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening  of schuldsanering dan zal opdrachtnemer zorg dragen voor aanmelding naar de desbetreffende instantie.

5.3 Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden vallen zal opdrachtnemer hiervoor extra kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn openbaar en te vinden op de website van opdrachtnemer.

5.4 Als er gespecialiseerde kennis nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen. Indien dit kosten met zich meebrengt zal opdrachtnemer dit vooraf met cliënt overleggen en na akkoord van cliënt zullen de nodige handelingen worden getroffen en eventuele kosten hiervoor worden doorbelast naar cliënt.

5.5 De werkzaamheden voor beschermingsbewind worden gedaan volgens de kwaliteitseisen van de rechtbank. Tevens is de Nederlandse wetgeving op alle werkzaamheden voor bewindvoering van toepassing en zullen die door de opdrachtnemer worden nageleefd.

 

6 Kosten

6.1 De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie. De opdrachtnemer zal deze tarieven hanteren.

6.2 Griffierechten en bankkosten komen voor rekening van cliënt. Deze kosten worden door opdrachtnemer doorbelast naar cliënt. Voor gemaakte kosten buiten de standaard vergoeding zal de opdrachtnemer een verzoek indienen bij de kantonrechter. Werkzaamheden die niet onder de standaard taken vallen worden in rekening gebracht op basis van uurtarief.

6.3 De kosten voor beschermingsbewind of budgetbeheer worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door opdrachtnemer. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze op de factuur van opdrachtnemer worden voldaan. Indien de kosten voor vergoeding in aanmerking komen bij derden  zal opdrachtnemer dit voor cliënt regelen.

 

7 Bankrekeningen

7.1 Na uitspraak van de onderbewindstelling door de Rechter zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een beheerrekening  en een leefgeldrekening openen, tenzij anders overeengekomen. De rekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer. Bij budgetbeheer geldt deze regel indien overeengekomen.

7.2 Op de beheerrekening  zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks, tenzij anders overeengekomen, overgemaakt op de leefgeldrekening.

7.3 Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummers die bij de ING bank worden gehanteerd.

 

8 Verplichtingen cliënt

8.1 De cliënt geeft bij beschermingsbewind of budgetbeheer volledige openheid van zaken met betrekking tot alle financiële zaken.

8.2 De cliënt is verplicht iedere wijziging in persoonlijk of financiële zaken binnen 5 werkdagen door te geven aan opdrachtnemer evenals poststukken die cliënt ontvangt betreffende financiële zaken. Indien cliënt hierin verzuimd zal cliënt zelf verantwoordelijk zijn voor de eventuele consequenties die daarop volgen.

8.3 De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere verplichtingen aan te gaan.  Wanneer cliënt nieuwe schulden maakt en/of nieuwe financiële verplichtingen aangaat, zal dit direct leiden tot vermindering van het leefgeld. Voorgaande zal worden overeengekomen middels de overeenkomst “Gedragsregels” van Louise Bewind.

8.4 De opdrachtnemer stelt in overleg met cliënt en eventueel diens hulpverlener een financieel plan op. Indien er tussen beide geen overeenstemming kan worden bereikt over de inhoud van dit financieel plan, zal opdrachtnemer de inhoud bepalen.

8.5 Wijzigingen in het financieel plan kan alleen na overleg tussen opdrachtnemer en cliënt en eventueel diens hulpverlener.

8.6 Cliënt dient zijn/haar persoonlijke gegevens en bereikbaarheid up-to-date te houden. Wijzigingen van persoonlijke gegevens dient cliënt dit binnen 5 werkdagen aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

8.7 Er zal door cliënt op geen enkele manier beledigingen, bedreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar opdrachtnemer worden gedaan.

 

9 Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtnemer lijdt door toedoen en/of nalatigheid van cliënt.

9.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden waar opdrachtnemer diensten/producten voor cliënten afneemt en/of cliënten naar heeft doorverwezen.

 

10 Ontbinding, opschorting en/of opzeggen van overeenkomst

10.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden indien:

 • Cliënt komt te overlijden.
 • Cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, tekort blijft schieten in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen.
 • Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien zijn/haar verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt.
 • De verhoudingen tussen cliënt en opdrachtnemer verstoord zijn en zij niet langer tot overeenkomsten komen.

 

11 Wijzigingen of aanvullende voorwaarden

11.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte worden gesteld indien zich een wijziging voordoet.

11.2 Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging dient cliënt dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze genoemde termijn wordt cliënt geacht in te stemmen met de wijziging.

11.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 16-03-2018, zijn gepubliceerd op de website van opdrachtnemer en zullen tijdens het intakegesprek schriftelijk worden overhandigd aan de cliënt die de overeenkomst sluit met opdrachtnemer.

 

12 Bereikbaarheid

Postadres

Postbus 56

8860 AB Harlingen

 

Telefoon

+31625554255

 

E-mail

info@louisebewind.nl

 

Website

www.louisebewind.nl

 

13 Klachtenregeling

13.1 Indien er bezwaren en/of klachten zijn tegen opdrachtnemer dient in eerste instantie gehandeld te worden volgens de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde klachtenreglement.

13.2 Het klachtenreglement zal bij totstandkoming van de overeenkomst tussen cliënt en opdrachtnemer worden overhandigd en is gepubliceerd op de website van opdrachtnemer.