Klachtenreglement

Algemene bepalingen

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

de organisatie:     de rechtspersoon Louise Bewind

de directie:           de bestuurder(s) van de organisatie

bewindvoerder:    degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen.

vervanger:            degene die in plaats van de bewindvoerder werkzaamheden verricht voor de organisatie.

medewerker:        een persoon in dienst van de organisatie.

cliënt:                    de persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld of iemand met wie de organisatie een overeenkomst heeft gesloten.

klager:                  de persoon die een klacht indient.

bezwaar:              een mondeling of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

klacht:                   de beschrijving van hetgeen waarmee de klager het oneens is.

 

Artikel 2

Dit klachtenreglement is bedoeld voor cliënten van de organisatie of door deze cliënten wettelijk gemachtigde personen. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen

en/of bijstaan.

 

Bezwaren

Artikel 3

 • Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
 • Behandeling van het bezwaar vindt niet in het openbaar plaats.
 • De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden dan kan hij/zij een klacht indienen.

 

Klachten

Artikel 4

 • Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:
  • Naam en adres van de klager
  • De dagtekening
  • Een omschrijving waartegen de klacht is gericht
  • Handtekening
 • Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

 

Artikel 5

De bewindvoerder of diens vervanger bevestigd de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien werkdagen,

te rekenen vanaf de datum gedagtekend. Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie, echter met inachtneming van het volgende:

 • De bewindvoerder of diens vervanger hoort de cliënt.
 • De bewindvoerder of diens vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt.

De bewindvoerder of diens vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

 • In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.
 • In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft.
 • En/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

Behandeling van de klacht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, legt de bewindvoerder de klacht bij de kantonrechter neer.

 

Artikel 6

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

 • De klacht anoniem is.
 • Het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.
 • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

 

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is wordt er, met schriftelijke toestemming van cliënt, informatie opgevraagd bij derden.

Alle bezwaren en klachten worden direct gemeld aan de directie. Deze vermeld de bezwaren en klachten in een centraal registratiesysteem van de organisatie en bewaakt het verloop en de afhandeling daarvan.

Als de bezwaren en/of klachten zijn afgewikkeld legt de directie de uitkomst hiervan vast in het centraal registratiesysteem.

 

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op 16 maart 2018 en geldt voor onbepaalde tijd.