Privacybeleid

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Louise Bewind; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. Daarom zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en uw Burgerservicenummer (BSN).

 

Verzamelen van persoonsgegevens:

U geeft in verschillende situaties uw persoonsgegevens aan ons door. Zo kunt u ons uw gegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een aanvraag beschermingsbewind of budgetbeheer indient of als u zich aanmeldt voor één van onze overige diensten.

Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt, kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Woonsituatie
 • Legitimatiebewijs
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Rekeningnummer(s) (IBAN)
 • Gegevens van m.b.t. schulden
 • Inkomensgegevens
 • Uitgavengegevens
 • Vermogenscomponenten
 • Belastinggegevens
 • Samenstelling gezin en huishouden
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens Kamer van Koophandel
 • Strafrechtelijke veroordeling of fraudegegevens
 • Gedrag, motivatie en vaardigheden, eventuele problematiek, overige lopende hulpverlening

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van uw keuze van welke diensten en functionaliteiten op onze website u gebruik wenst te maken.

 

Gebruik persoonsgegevens:

Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en gerechtvaardigd belang
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website louisebewind.nl
 • Voor het behandelen van uw klacht

Verstrekking aan derden:

Voor een goede dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen als het noodzakelijk is aan derden. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt uiterst zorgvuldig. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt, kunnen wij derden vragen om gegevens over u te verstrekken.

 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie:

Wij beschermen uw persoonsgegevens en de nauwkeurigheid ervan. Louise Bewind heeft fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

 

Bewaren van persoonsgegevens:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Onze maximale bewaartermijn is 7 jaren.

 

Cookies:

Als u onze website bezoekt, plaatst deze cookies op uw computer, tablet of smartphone.

Hierdoor leggen wij informatie vast over uw bezoek. Die informatie stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

 

Wijziging privacyverklaring:

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze privacyverklaring, zullen we de vernieuwde privacyverklaring plaatsen op onze website louisebewind.nl. Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis. In dat geval zullen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

 

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens:

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Louise Bewind van u verwerkt of als u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan ons heeft verstrekt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Louise Bewind behandelt uw verzoek binnen 30 dagen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: Louise Bewind Postbus 56 8860AB Harlingen. Voordat Louise Bewind gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uit komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.